Vertaisarviointi

Lähihistoria noudattaa vertaisarvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle määriteltyjä ehtoja, Suomen Tiedekustantajien Liiton vertaisarviointiohjeen mukaisia periaatteita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Julkaistavien artikkelien korkean laadun takaamiseksi toimitus pyytää käsikirjoituksesta lausunnot vähintään kahdelta toimituksen ulkopuoliselta ja riippumattomalta asiantuntijalta. Arviointi suoritetaan pääsääntöisesti anonyymisti tuplasokkona (double blind), mutta tapauskohtaisesti arviointi voidaan tehdä myös avoimena. Avoimuuden asteesta päätetään aina yhteisymmärryksessä kirjoittajan ja arvioijien kanssa.